Päiväkoti Ankkalampi on lasta varten - hänen kasvunsa ja oppimisensa tueksi!

Lapsille ominaiset toimintatavat: leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja tutkiminen huomioidaan Ankkalammen viikko-ohjelmassa. Näissä huomioidaan lasten ikä ja kehitystaso. 1-2-vuotiaiden tarpeet ovat erilaiset kuin 3-4-vuotiaiden. Tästä syystä tarjoamme pieniä ikäryhmätasoisia hoitoryhmiä 1-6 vuotiaille eli Mineistä Mestareihin.

Lasten kehitystä ei saa kiirehtiä, vaan lapsen kasvulle annetaan rauha. Kasvatustavoitteenamme on kasvattaa tasapainoisia ja omatoimisia lapsia, jotka onnistumiskokemusten myötä saisivat vahvan pohjan terveelle itsetunnolle. Onnistumiskokemuksia ja elämyksiä meille tuo monipuolinen viikko-ohjelma. 

”Avoin yhteistyö ja luottamus vanhempien ja päivähoidon välillä tukevat lapsen kasvua”

I daghemmet Ankdammen fokuserar vi på det enskilda barnet!

Verksamheten och veckoschemat i Ankdammen är planerat enligt barnens behov. Under veckan hinner vi med mycket, bl.a. fri lek, rörelse i olika form och skapande verksamhet. Barnens ålder tas alltid i beaktande. 1-2 åringar har andra behov än de lite äldre 3-4 åringarna. Därför erbjuder vi små vårdgrupper som är indelade enligt åldern. Vi erbjuder vård åt barn i åldern 1 (mini-ankor) – 6 år (Mästar ankor).

Barnen bör få utvecklas i sin egen takt. I Ankdammen är vår målsättning att genom ett varierande veckoprogram, innehållande positiva upplevelser och händelser, fostra barnen till glada, balanserade och initiativrika små individer med god självkänsla. 

" Ett öppet samarbete och ett förtroende föräldrarna och daghemmet emellan stöder barnets utveckling".