AnkkaBlogi

25.4.2019

Lasten leikkiä!

Leikitään sisällä ja ulkona, kaikki yhdessä, yksin ja ystävien kanssa…

Päiväkoti on paikka, jossa elinikäinen oppiminen alkaa. Varhaiskasvatus ei rajoitu vaan muutamiin toimintatuokioihin, vaan oppimista tapahtuu koko hoitopäivän ajan. Uuden varhaiskasvatuslain myötä lapset ovat näkyvämmin mukana päiväkodin toiminnan suunnittelussa, vaikkakin viimeinen vastuu pedagogiikasta on varhaiskasvatuksen opettajalla.

Ankkalammessa lasten päivää rytmittää suunniteltu päivärytmi. Päivään kuuluu nimettyjä toimintatuokioita muodollisesti kaksi, mutta oppimista tapahtuu myös vaikka ruokailun tai toimintoihin siirtymisten aikana. Yhtenä tärkeimmästä oppimisen välineistä on kuitenkin leikki. Leikki on niin oppimisen ja luovuuden perusta, se luo tilaa mielikuvituksen kehittymiselle sekä kehittää lapsen itsesäätelytaitoja. Leikki luo hyvän pohjan lapsen kouluvalmiuksien kehittymiselle. Vaikka esimerkiksi viskari – tai eskari -toiminnassa usein korostetaan lyhytkestoisia pöytätuokioita, tarvitsee lapsi kehittyäkseen mielikuvitusleikkejä. Erityisen tärkeitä ovat pitkäkestoiset juonelliset leikit. Päiväkodissa leikkiin tarvitaan usein apuun aikuisia, mutta tavoitteena on aikaansaada lasten oma-aloitteisia leikkejä.

Jos lapsilta kysyttäisiin, millainen on hyvä leikki, nousisi tärkeimmäksi se, että hyvää leikkiä halutaan jatkaa myöhemminkin. Leikki on hauskaa, leikkiroolit ovat joustavia ja sen ydinehto on vapaaehtoisuus. Päiväkodin aikuisten tehtävänä on luoda toimivia leikkitiloja, opettaa leikkimään, antaa leikille tilaa ja pohtia yhdessä sitä, miten leikkitoimintaa voidaan kehittää. Näin ollen leikin arvostus on erittäin tärkeää. Päiväkodin leikkitaitoja voi harjoitella myös kotona esimerkiksi järjestämällä lapselle mahdollisuus päiväkotikaverien kyläilyyn. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset huolehtivat, että päiväkodin leikissä lapsi saa kokeilla omia rajojaan, harjoitella sosiaalisia taitojaan ja totutella erilaisiin sääntöihin. Leikissä lapset, tytöt sekä pojat leikkivät yhdessä. Leikin avulla lapsi kohtaa ja käsittelee ympäröivän maailman asioita.

Tulevalla toimintakaudella 2019-2020 Ankkalammen teemana on leikki. Olemme jo aloittaneet tulevan teema -vuoden valmistelut mm. suunnittelemalla toimivia leikkiympäristöjä. Kesällä starttaavat päiväkotikohtaiset suunnitteluillat keskittyvät erityisesti leikkitoiminnan kehittämiseen. Meidän Ankkalampelaisten tehtävänä on tarjota mieluisa leikkiympäristö ja saada lapset mukaan osallistumaan. Leikki on mukavaa ja iloa tuottavaa. Se on lapsen oikeus, ja leikkimielisyyden vaaliminen aikuisiässäkin on arvokas voimavara. Vaalitaan lasten leikkiä!

 

 

Ankkalampi * Ankdammen * Duckies
- unelmieni päiväkoti

25.3.2019

Idea päiväkotiyrittämiseen lähti siitä, että olin etsinyt omille lapsilleni unelmieni päiväkotia. Valitettavasti omat lapseni eivät tähän unelmieni päiväkotiin ennättäneet, sillä sen ideointiin, konseptin suunnittelemiseen ja oman rohkeuden keräämiseen avata se ensimmäinen, meni suunniteltua enemmän aikaa. Ja kun se ensimmäinen Ankkalampi vihdoin avasi ovensa, se aukesi toiselle puolelle kaupunkia, turhan kaukana omasta kodista. 

Mistä unelmieni päiväkodissani sitten on kyse? Se on nimensä veroisesti päiväksi organisoitu koti. Pieni kooltaan, viihtyisä ja kodikas. Paikka, jossa lapsilla on turvallinen olla. Paikka, jossa he voivat oppia ja oivaltaa uusia asioita. 

Mini-Ankoille se tarkoittaa ennen kaikkea kiireetöntä tunnelmaa, syliä, huolenpitoa ja lämpöä. Midi- ja Maxi-Ankoille se on paikka, jossa solmitaan kaverisuhteita, opetellaan tunnetaitoja ja jossa tullaan huomioiduksi yksilönä. Mestari-Ankoille tahdoin luoda turvallisen ja luottavaisen pohjan koulutielle, jolloin kouluun lähtee itseensä ja omiin taitoihinsa luottava lapsi.

Unelmieni päiväkodissani on työpaikkoja motivoituneelle ja osaavalle henkilökunnalle. Siellä on läsnä AnkkaSpirit, yhteenkuuluvuus ja innostunut työilmapiiri. Päiväkodissa on toimintaan motivoiva toimintaympäristö, laadukas varhaiskasvatus ja riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa. Unelmieni päiväkodissa henkilökunnan yksilölliset vahvuudet nousevat esiin muodostaen jokaisesta talosta henkilökuntansa näköinen. 

Unelmien päiväkodistani - siis aivan jokaisesta Ankkalammen yksiköstä - löytyy niin lasten kuin aikuistenkin osallisuutta, kohtaamisen iloa, läsnäoloa ja iloista tekemisen meininkiä!

On aivan mahtava tunne, kun unelmasta on tullut totta ja niin monet lapset sekä työntekijäni voivat siitä tänä päivänä nauttia!

Ankkaterveisin,
Heidi <3


 

AnkkaPeople

11.3.2019

Aika lailla vuosi sitten toteutimme työyhteisökyselyn yhteistyökumppanimme Elon kanssa. Henkilökunta arvioi Ankkalammen työyhteisön arvosanaksi 3.98 /5. Hieno arvosana, verrattuna terveys- ja sosiaalialaan yleensä, piti sisällään sekä oman työkyvyn, lähiesimiehen, työyhteisön tai oman motivaation arviointia. Huippulukema työyhteisökyselyssä ei toki tullut yllätyksenä, kyllä mahtava henkilöstökokemus näkyy päivittäin Ankkalammen toiminnassa ja toivottavasti välittyy myös asiakasperheillemme.

Vaikka kysely pohti henkilöstön työhyvinvointia koko työyhteisön jäsenten kautta, saivat vastaavat lastentarhanopettajamme eli tiimien lähiesimiehet kyselyssä suurimmat kiitokset. Ankkalammen vastaavat koettiin helposti lähestyttäviksi ja työyhteisöissä oli hyvä luottamuksen ilmapiiri. AnkkaTiimeissä on hyvä tekemisen meininki ja vaikka esimies onkin vastuussa päiväkodin toiminnasta ja pedagogiikasta, kyselyssä nousi esiin tiimin yhteinen vastuunkanto sekä yhdessä tekemisen tärkeys.

Millainen sitten on hyvä työyhteisö Ankkalammessa? Ankkalammen toimintaa ohjaavat yhteiset päämäärät ja yhteiset pelisäännöt. Pelisäännöt tarkistetaan aika ajoin ja ovat palautteelle avoimia. Toimintatapaamme kuuluu yhdessä tekeminen, toisiin luottaminen, hyvä tiedonkulku ja kannustava ilmapiiri. Pienissä yksiköissä vuorovaikutus on helppoa niin tiimin kuin perheidenkin kanssa. Työvuorosuunnittelussa huomioidaan riittävä henkilömäärä ja tuttu sijaisverkosto tukee sairastapauksissa. Opettajien ja hoitajien lisäksi lähes kaikissa päiväkodeissamme työskentelee lisäksi päiväkotiapulainen, joka on vahvasti osa tiimiä. Ankkalammessa järjestetään toimintavuoden aikana koulutuksellisia iltoja sekä vapaamuotoisempia tyhy -iltoja henkilökunnan yhteishengen tukemiseksi.

Ankkalammessa toteutamme kausittain tiimien työnohjauksellisen kierroksen. Kevään kierros alkaa olla pian tehty ja vaikka kyselystä onkin kulunut jo lähes vuosi, voi kyllä todeta, että työn ilo ja tiimin yhteistyö on vahvasti päiväkodeissamme esillä. Ankkalammen avoimet ovet -tilaisuudet ovat parasta aikaa käynnissä ja olemme pyrkineet saamaan tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan kunkin päiväkodin henkilöstöä paikalle. Osaava ja motivoitunut henkilökuntamme on paras käyntikortti uusille asiakasperheillemme.

 

 

Pienessä päiväkodissa, pienessä ryhmässä

21.2.2019

Ankkalammen päiväkodit ovat pieniä. Tämä näyttäytyy siinä, että pienessä päiväkodissa kaikki lapset ovat tuttuja toisilleen, varhaiskasvattajille ja usein myös perheille. Vanhemmilta saatu palaute osoittaa, että Ankkalammen henkilökunnalla on aikaa keskustella lasten päivästä ja lasten kanssa tehdään monimuotoista toimintaa. Ja näin onkin, sillä meillä Ankkalammessa pienen päiväkodin työntekijät oppivat tuntemaan jokaisen lapsen. Lapsen kehityksen ja oppimisen havainnointi on tiivistä. Esimerkkinä tästä on vaikka lasten leikin havainnoiminen, jossa tarkastelemme leikin etenemistä, keskittymistaitoja tai tunteiden hallintaa. On helpompi ohjata lapsen tunnetaitoja, kun lapselle on enemmän aikaa. Jaamme lapsiryhmän toimintaa pienryhmiin, joka mahdollistaa vahvuuksien havaitsemisen ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Pienryhmässä lapsia voi olla aina kahdesta lapsesta useampaan.

Pienryhmä -toiminnan yhtenä tavoitteena on luoda lapselle turvallinen ilmapiiri, jossa lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. On tärkeää, että ryhmän varhaiskasvattaja kohtaa lapsen sekä ainutkertaisena yksilönä että ryhmän jäsenenä. Ankkalammessa pienryhmä voi olla niin pedagogisesti perustein muodostettu kuin myös vaikka lasten omien toiveiden mukaan jaettu. Pienryhmässä oppiminen tapahtuu yksilölliseen tahtiin leikkien, liikkuen, pelien, satujen tai muiden toimintojen myötä. Lapselle on tärkeää saada olla joskus ryhmän vanhin, toisinaan se kaikista nuorin tai toimia yhdessä saman ikäisten kanssa. Toiminnan tavoite ohjaa pienryhmän kokoonpanoa.

Lapsena vasta harjoitellaan vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. On tärkeää, että lapselle tarjotaan turvallinen yhteisö, jossa on mahdollisuus luoda helpommin ystävyyssuhteita ja jossa on tilaa yhdessä tekemisen opetteluun. Uusia taitoja on rohkeampi esitellä pienessä porukassa. Pienemmällä ryhmällä, vaikkapa aamupiirin aikana, jokainen lapsi ehtii kertoa kuulumisensa tai astua vuorollaan esiin. Pienryhmä mahdollistaa sen, että lapsen leikkitaidot kehittyvät ja rauhallinen ilmapiiri auttaa keskittymään toimintoihin paremmin. Toiminta pienryhmissä rytmittää päivää ja mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin myös vaikka ruokailutilanteissa, pukeutumistilanteissa tai retkillä. Tiedetään, että lapsen omatoimisuus askareissa ja osallisuus toiminnan suunnittelussa onnistuu pienessä ryhmässä huomattavasti paremmin. Myös lasten erilaiset tarpeet ja kehitysvaiheet nousevat pienessä ryhmässä paremmin esiin ja jokaiselle lapselle tarjotaan hänen tarvitsemansa tuki. Rauhallisuus ja kiireettömyys luovat myönteisen kasvuilmapiirin.

Varhaiskasvattajalle pienryhmätyöskentely on mahdollisuus! Omat vahvuudet varhaiskasvattajina tulee esiin ja pienessä ryhmässä on mahdollisuus olla läsnä jokaiselle lapselle. Työnilo kasvaa, kun saa rauhassa keskittyä toimintaan ja yksilöllisesti jokaiseen lapseen.

 

Esikoulua vai esiopetusta?

22.1.2019

Syksyisin Mestari-Ankka ryhmässä aloittaa pieniä, usein epävarmojakin eskareita, jotka vuoden aikana kasvavat reippaiksi, osaaviksi koululaisiksi. Mitä tässä välissä tapahtuu? Esiopetus on kuusivuotiaille tarjottavaa opetusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja tai tervettä itsetuntoa. Perusopetuslain (26 a§) mukaan lasten on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkamista. Tulevalla kaudella 2019-2020 eskarilaiset ovat syntyneet vuonna 2013.

Kun lapset tulevat eskariin sekä heillä että joskus myös vanhemmilla on odotus siitä, että nyt alkaa koulu! Esiopetus onkin koulumaisia kynä - paperi -tehtäviä Mestari-Ankka -tuokioissa, mutta suurimmaksi osaksi se on leikkiä, liikettä, retkiä, suunniteltua pedagogista toimintaa sisällä ja ulkona. Kuten yllä oleva määritelmäkin jo kertoo, eskarivuoden tavoitteena on valmistaa lasta kouluun, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja tukea päiväkodista kouluun siirtyviä lapsia siihen, etteivät he tarvitse aikuisen tukea arjessa yhtä paljon kuin vielä päiväkoti-ikäisenä. Lukemaan ja laskemaan oppii jokainen jossain vaiheessa. Usein käykin niin, että esimerkiksi kielelliset tai matemaattiset taidot kehittyvät eskari -vuonna kuin varkain, muun toiminnan ohessa. Sosiaalisten taitojen herkkyyskausi ajoittuu lapsilla 4-7 vuoden välille ja hyvä niin, sillä kaveritaidot ja ryhmässä toimiminen on tärkeä oppia ennen kouluun menoa.

Ankkalammessa eskarilaiset eli Mestari -Ankat saavat vielä harjoitella kaikkia taitoja tutussa päiväkotiympäristössä oman pienryhmän kanssa. Kun koulu alkaa, luokkakavereita on jo reilusti toistakymmentä yhden opettajan valvonnassa. Ankkalammessa eskari -toiminnan erityisyytenä onkin pienet ryhmät, joissa jokaisen yksilöllisiin kehitystarpeisiin keskitytään. Ankkalammen esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä lähikoulujen kanssa.

Ankkalammen eskari -vuoteen mahtuu monenlaisten taitojen opettelua. Töölön Ankkalammen esiopettaja Nina kertoo hämmästyvänsä joka vuosi, miten eskarivuonna lapset kehittyvät erityisesti arjen taidoissa. Arjen taidot sisältävät omatoimisuutta, ajan hallitsemista ja odottamista ja itsenäisyyden harjoittelua. Ninan mukaan tässä iässä lapsia alkaa kiinnostaa peleissä ja leikeissä monimutkaisemmat säännöt. Sääntöleikeissä ja yhdessä tekemällä, myös toisten huomioonottaminen kehittyy. Sosiaaliset taidot ovat jo niin hyvällä mallilla, että ryhmässä toteutettavat leikit ja projektit onnistuvat upeasti. Mestarien retket ovat edelleenkin ikäryhmälle suunniteltuja, toimintaa tukevia tapahtumia. Eskarivuonna retkillä harjoitellaan lisäksi liikenteessä kulkemista, ympäristön havainnointia sekä itsestä huolehtimisen taitoja. Kevättä kohti mentäessä puolen päivän lepohetket muuttuvat välitunti -harjoitteluksi. Alun epävarmat, pienet päiväkotilapset ovat valmiita koulutielle.

Mestari-Ankka on Ankkalampi -päiväkotien esiopetustoiminta. Yksityisenä päiväkotina Ankkalampi hakee kullekin toimintavuodelle esiopetusoikeutta niihin päiväkoteihimme, joissa lapsiryhmän ikäjakauma näyttää siltä, että esiopetus ryhmä saadaan toteutetuksi. Esiopetus -ryhmä toteutuu, kun lapsia on hakenut Mestari -toimintaan vähintään 7 lasta. Toimintakaudelle 2019 – 2020 haetaan nyt (7.-23.1.). Ankkalammen Mestari-Ankka ryhmään haettaessa perhe täyttää paperisen hakemuksen ja palauttaa sen hakemaansa Ankkalampi -päiväkotiin. Kaikkien perheiden kannattaa hakea myös sähköisellä hakemuksella kunnalliseen esiopetukseen, sillä jos päiväkotiemme esiopetukseen ei tule hakijoita riittävästi, ei esiopetusryhmä muodostu ja perheellä on oltava toinen vaihtoehto.